Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, dnia 31 października 2023 roku

Zarząd spółki pod firmą SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posługującej się nadanym numerem NIP: 951-21-65-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 listopada 2023 roku, w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Fabrycznej 5A, na godzinę 11.00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Zmiana § 2 statutu Spółki.
6. Zmiana § 3 statutu Spółki.
7. Zmiana § 7 statutu Spółki.
8. Zmiana § 12 statutu Spółki.
9. Zmiana § 14 statutu Spółki.
10. Zmiana § 15 statutu Spółki.
11. Zmiana § 18 statutu Spółki
12. Zmiana § 19 statutu Spółki.
13. Zmiana § 20 statutu Spółki.
14. Zmiana § 23 statutu Spółki.
15. Zmiana § 25 statutu Spółki.
16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, dnia 16 maja 2023 roku

Zarząd spółki pod firmą SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posługującej się nadanym numerem NIP: 951-21-65-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 czerwca 2023 roku, w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Fabrycznej 5A, na godzinę 11.00.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarząd w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podział zysku Spółki za rok 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Skrócenie kadencji i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, 25 maja 2022 r.

Zarząd spółki pod firmą SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posługującej się nadanym numerem NIP: 951-21-65-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie, art. 399 l, art. 402 2 oraz S 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. I Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 8 czerwca 2022 roku, w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Fabrycznej SA, na godzinę 12.00.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podział zysku za rok 2021.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, 26 maja 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posiadającej numer NIP: 951-21-65-737, o kapitale zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2021 roku, w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej prowadzonej pod firmą Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna przy ul. Siennej 86/1, na godzinę 11.30.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podział zysku za rok 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Warszawa, 24 listopada 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/

Warszawa, 10 listopada 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/

Warszawa, 26 października 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/

Warszawa, 13 października 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.screennetwork.pl/dla-akcjonariuszy/

Warszawa, 28 września 2020r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw SCREEN NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, NIP: NIP: 9512165737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319543 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 5.107.799,60 złotych zł, kapitał opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania.

Osoba kontaktowa w sprawie informacji dla akcjonariuszy – Anna Stypułkowska: anna.stypulkowska@screennetwork.pl, info@screennetwork.pl

Chcesz wiedzieć więcej?