For shareholders

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, 26 maja 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Screen Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (“Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posiadającej numer NIP: 951-21-65-737, o kapitale zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2021 roku, w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej prowadzonej pod firmą Maciej Makowski Łukasz Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna przy ul. SIennej 86/1, na godzinę 11.30.

Ogłoszenie zarządu spółki Screen Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
Warszawa, 26 maja 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Screen Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa (“Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319543, posiadającej numer NIP: 951-21-65-737, o kapitale zakładowym w wysokości 5.107.799,60 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2021 roku, w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej prowadzonej pod firmą Maciej Makowski Łukasz Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna przy ul. SIennej 86/1, na godzinę 11.30.

Want to know more?